Vedtægter for Vestfyns Golfklub

Vedtægter for Vestfyns Golfklub

 

 

 • 1

Klubbens navn er Vestfyns Golfklub og hjemsted er Glamsbjerg.

Klubbens formål er at eje og forestå driften af Vestfyns Golfklubs golfbane samt at udbrede og fremme kendskabet til og færdigheden i golf.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

 

 • 2

I klubben optages såvel aktive som passive medlemmer. De sidstnævnte er ikke medlemmer af Dansk Golf Union og har ikke ret til at deltage i golfspillet.

 

Hvis et aktivt medlem ønsker at overgå til anden medlemskategori, kan dette ske med 3 måneders skriftligt varsel til 1. januar eller 1. juli. Tilbagevenden fra passivt til aktivt medlemskab kan først ske efter minimum 12 måneder som passiv, eller mod betaling af fuldt kontingent tilbage fra tidspunktet fra overgangen til passiv.

 

Indskud ved overgang til aktivt medlemskab betales alene i det omfang, der ikke på et tidligere tidspunkt er betalt fuldt indskud.

 

Optagelse i klubben af såvel aktive som passive medlemmer sker ved skriftlig indmeldelse. Bestyrelsen kan dog periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer.

Nye seniormedlemmer kan indmeldes som prøvemedlemmer i indtil 2 måneder mod betaling af et af bestyrelsen fastsat beløb.

Prøvemedlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsamlinger og er ej heller medlemmer af D.G.U., men er i øvrigt underlagt klubbens vedtægter.

Et prøvemedlemskab kan kun erhverves af personer, der ikke tidligere har været medlem af en anden golfklub. Efter 2 måneders prøvetid kan prøvemedlemmet optages som fuldt medlem ved skriftlig indmeldelse, og det fastsatte indskud erlægges. Prøvemedlemskab kan kun opnås en gang.

 

 • 3

Bestyrelsen fastsætter klubbens medlemskategorier.
Kontingent gældende fra 1. januar til 31. december fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, dog kan bestyrelsen til hver en tid iværksætter medlems hvervning med rabat.
Indskud for optagelse i klubben for de forskellige medlemskategorier fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Alle indskud tilfalder klubben. Indskud betales af nye aktive medlemmer, der er fyldt 22 år, samt ved juniorers overgang til et aktivt seniormedlemskab, hvor pågældende ikke har haft et aktivt medlemskab i de seneste 24 måneder inden det fyldte 22. år. Kontingent betales forud hvert kvartal, dog ikke flexmedlemmer, som betaler årligt.

Tillige opkræves alle aktive medlemmer det til enhver tid fastsatte kontingent til Dansk Golf Union.
Restance med kontingent ud over 3 måneder medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder. Kontingentrestance ud over 6 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder anledning til fravigelse. Eventuel genoptagelse vil kunne finde sted, dersom hele restancen betales. Et eksklusionsmedlem hæfter dog fuldt ud for sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt og har intet krav på andet i klubbens formue. Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee.

 

 
 • 4

Medlemskab kan kun opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til klubbens sekretariat til en 1. januar eller 1. juli. Indmeldelse på ny, tidligst efter 1 år – i modsat fald betales der kontingent for den forløbne periode.

Klubben er en selvejende forening og hæfter alene med sin formue. Udtrædende medlemmer har intet krav på andel i klubbens formue og har ej heller nogen forpligtelse til at betale foreningens gæld.

 

 • 5

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, kan afgive en stemme. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 3 stemmer ifølge fuldmagt. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Til enhver generalforsamling indkaldes medlemmerne ved bekendtgørelse via elektronisk kommunikation (e-mail) og opslag i klubhus senest 3 uger før afholdelsen, eller ved brev.

Bekendtgørelsen skal indeholde dagsorden med eventuelle forslag, nævnt i hovedtræk. Den nøjagtige ordlyd af evt. forslag vil være opslået i klubhuset 3 uger før afholdelsen, og kan rekvireres ved henvendelse til klubbens sekretariat.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes tidligst 8 dage og senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

 • 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget inkl. Kontingent for indeværende år
 5. Forslag fra bestyrelse og/eller fra medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen 2 uger før for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og golfmanageren.

Efter generalforsamlingen fremlægges referat på hjemmesiden.

 

 • 7

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år afgår 1,2 eller 3 medlemmer efter tur. Alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, dog ikke ansatte i klubben. Genvalg kan finde sted.

 

 • 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening eller en af disse i forening med golfmanageren eller 4 af bestyrelsens medlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 
 • 9

Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

 

 • 10

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Klubbens reviderede regnskab, hvori regnskaber for de af bestyrelsen nedsatte udvalg indgår som en integreret del, og budget for følgende regnskabsår offentliggøres sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

 • 11

Hovedudvalg skal have et bestyrelsesmedlem som repræsentant eller som formand, undervalg placeres under et af disse med relevans til hovedudvalget.

(F.eks. skovudvalget skal stå under baneudvalget og viceværter under husudvalget.)

 

 • 12

For golfspillet gælder de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” og Dansk Golf Union´s fastsatte regler.
Bestyrelsen fastsætter lokale bestemmelser og lokale regler. Sidstnævnte skal godkendes af Dansk Golf Union.

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fremsatte bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet samt opretholdelse af orden.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

 

 • 13

 

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og der hos mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmes for forslaget. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes mindst 3 uger og senest 5 uger efter den første generalforsamling.

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de på denne generalforsamlings repræsenterede medlemmer uanset disses antal.

 

 • 14

 

I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold.

 

De særlige bestemmelser i skødet på Rønnemosegård skal dog til enhver tid respekteres.

 

Eventuelt overskud ved afviklingen tildeles efter den afsluttende generalforsamlings beslutning ungdomsarbejdet i en eller flere foreninger eller klubber, der er organiseret i Dansk Idrætsforbund.

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2022